• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK 15-9-20 NPK Đình Vũ 15-9-20 +TE

NPK Đình Vũ 13-13-13+TE

NPK 13-5-9 NPK Đình Vũ 13-5-9 +14S +TE

NPK 6-9-3 NPK Đình Vũ 6-9-3 +14S +TE

NPK 15-5-20 NPK Đình Vũ 15-5-20 +TE

NPK Đình Vũ 16-16-8 + TE

NPK 12-5-10 NPK Đình Vũ 12-5-10 +14S +TE

NPK 5-10-3 NPK Đình Vũ 5.10.3+8S+TE