• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK Đình Vũ 16-16-8 + TE

NPK 16-16-8 NPK Đình Vũ 16-16-8 + TE


Thành Phần:

- Đa lượng : 16%N, 16%P2O5, 8%K2O

- Trung, vi lượng : S, MgO, CaO, Cu, Fe, Zn, B, Mn...

Công dụng:

- Thích hợp với mọi loại cây trồng, nhất là cây ăn quả

 

      Hướng dẫn sử dụng

Loại cây trồng

Lượng bón

Thời gian bón

Cây ăn quả

2-5 kg/ cây

Chia làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả

Lúa

400-600 kg/ha

Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng 

Ngô

450-650kg/ha

Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.

Các loại rau màu

300-400kg/ha

Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành

Cao su

500-600kg/ha Chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa.

Cây công nghiệp dài ngày (cà phê, hồ tiêu, điều)

1000-1500 kg/ha/năm
Chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa. 

Các cây công nghiệp ngắn ngày

200-400 kg/ha chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.